Önemli Linkler

BASIN AÇIKLAMASI- 29.12.2011

 

Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ
Antalya MHP Milletvekili
Ankara, TBMM, 29.12.2011

 


TBMM'de kabul edilen ve milletvekili emekli maaşlarını orantısız bir şekilde düzenleyen böyle bir yasa, dünyada hüküm süren ekonomik krizin Türkiye'ye yansımasını engellemek için hep birlikte mücadele etmemiz gereken bir dönemin hassasiyeti ile bağdaşmamaktadır.

 

Milletvekilliği sona eren kişilere devletin 4 yıl boyunca prim ödeme mükellefiyetini getiren bir uygulama, çalışanlar arasındaki eşitlik ilkesine aykırıdır. TBMM tarafından çıkarılan kanunlar, anayasal eşitlik ilkesine özen göstermeli ve çalışma hayatında huzur bozucu bir özellik taşımamalıdırlar.


75 milyonluk nüfus barındıran ülkemizin, tüm çalışanının, emeklisinin, dul ve yetiminin, şehit ailesinin, gazimizin, malulümüzün, yaşlımızın ekonomik gücü çok azalmıştır. Ekonomik yetersizliklerin getirdiği kargaşa ve çatışmaya, hayatın getirdiği diğer olumsuzluklar da eklendiğinde, toplum güvensizliğe sürüklenmektedir.


Bu nedenle, memur ve emeklilerin maaş dereceleri ile şehit, gazi, yaşlılık ve sakatlık aylığı alanların aylıklarının 1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yükseltilmesine dair kanun teklifi tarafımdan hazırlanmış ve TBMM Başkanlığına 29.12.2011 tarihi itibariyle sunulmuştur.


Mahkemelerimizde, her üç kişiden birinin davacı veya davalı olması acıdır. Mahkemelerde yargılamanın yapılmasının gecikmesi ise bu sosyal çatışmayı daha da arttırmaktadır.


Demokratik Hukuk Devletinde önde gelen kural, toplum içindeki sosyal çatışmaların nedenini bulup onları ortadan kaldırmaktır. Çatışmanın sonuçları olan tarafları yargılamak, sorunu çözmek yerine daha da çoğaltır.


Neden ilişkisinin önüne, sonuç ilişkisinin geçirilmesi çözümsüzlüktür.

 

Bu nedenle toplum bireylerimizin Devletimiz eline bakan çalışanın, emekli, dul ve yetiminin, şehit ailesinin, gazisinin ve malulünün ekonomik mutluluğunu kısmen de olsa sağlamak, aile ve çocuk yardım ödeneğini arttırarak onları sağlıklı geleceğe ulaştırmak amacımız olmalıdır.

 

Toplumun ekonomik yöndeki müşterek zorluklarının aydınlığa çıkarılması, yasama organımızın görevi olmakla ilgili kanun teklifi verilmiştir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


MEMUR VE EMEKLİLERİNİN MAAŞ GÖSTERGE DERECELERİYLE, ŞEHİT, GAZİ, YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI ALANLARIN AYLIKLARIYLA AİLE, DOĞUM VE ÖLÜM YARDIM ÖDENEKLERİNİN ARTIRILMASINA DAİR KANUN:


Madde.1: 14.7.1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36.maddesinin ortak hükümlere ait (A) Bölümünün öğrenim durumu itibariyle memuriyete başlangıç derecelerine, iki derece eklenerek 15. ve 14.dereceler kaldırılmıştır.


Buna göre ulaşılan yeni derecenin, hizmet sınıfına göre verilmiş olan ek göstergeleri de aylıklara aynen uygulanır.


Birinci dereceye, beş kademe daha eklenerek beşinci kademe 1620; 6.kademe 1700; 7.kademe 1790; 8.kademe 1890 ve 9.kademede 2000 gösterge olarak ihdas edilmiştir.


Kanunun 43.maddesindeki göstergelerde de, aynı düzenleme yapılmıştır.


Madde.2: 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202.maddesindeki aile yardımı ödeneği, 207.maddedeki doğum yardım ödeneği ve 208. maddedeki ölüm yardım ödeneği göstergeleri, 2 katına çıkarılmıştır.


Madde.3: Birinci maddedeki kanun değişiklikleri Emekli Sandığı emeklilerine de aynen uygulanır.


Madde.4: Sosyal Sigorta ve Bağ-Kur emeklilerinin çalışan ve emekli aylıklarında ilk iki alt derecenin kaldırılıp en üst derecenin son kademesine yüzer gösterge artımlı beş kademe daha eklenerek yeni değerden ödeme yapılır.


Madde.5:Şehit, gazi, yaşlılık ve malullük aylıklarındaki en az iki derece kaldırılarak kalan her bir dereceye 300 gösterge rakamı eklenmek suretiyle bulunan yeni değerden ödeme yapılır.


Madde.6: Bu kanun 1.Ocak.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde.7: Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE
75 milyonluk nüfus barındıran ülkemizin, tüm çalışanının, emeklisinin, dul ve yetiminin, şehit ailesinin, gazimizin, malulümüzün, yaşlımızın ekonomik gücü çok azalmıştır. Ekonomik yetersizliklerin getirdiği kargaşa ve çatışmaya, hayatın getirdiği diğer olumsuzluklar da eklendiğinde, toplum güvensizliğe sürüklenmektedir.


Mahkemelerimizde, her üç kişiden birinin davacı veya davalı olması acıdır. Mahkemelerde yargılamanın yapılmasının gecikmesi ise, bu sosyal çatışmayı daha da arttırmaktadır.
Demokratik Hukuk Devletinde önde gelen kural, toplum içindeki sosyal çatışmaların nedenini bulup onları ortadan kaldırmaktır. Tarafları yargılamak ise, sorunu çözmek yerine daha da çoğaltır.


Neden ilişkisinin önüne, sonuç ilişkisinin geçirilmesi çözümsüzlüktür.


Bu nedenle toplum bireylerimizin Devletimiz eline bakan çalışanın, emekli, dul ve yetiminin, şehit ailesinin, gazisinin ve malulünün ekonomik mutluluğunu kısmen de olsa sağlamak, aile ve çocuk yardım ödeneğini arttırarak onları sağlıklı geleceğe ulaştırmak amacımız olmalıdır. Hatta hiçbir geliri olmayan çocuklarımızın gelişimine kısmen de olsa katkı sağlamak ve onları toplumsal hayata hazırlamak gerekir.


Toplumun ekonomik yöndeki müşterek zorluklarının, kısmen de olsa aydınlığa çıkarılması, yasama organımızın görevi olmakla işbu kanun teklifi sunulmaktadır.


MADDE GEREKÇELERİ


Madde.1: Memur maaş derecelerinin en düşük ikisi kaldırılarak kalanlar iki derece birden ilerletilmektedir.


Birinci derecedekiler mağdur edilmeyerek son 1500 göstergeden sonra beş kademe daha getirilerek 2000 göstergeye yükseltilmektedir. Her bir kademenin bir alt derece kademelerdeki artım oranına uyumlu olarak yeni kademe göstergeleri getirilmiştir.


Ödemeler, yeni maaş derecelerine hizmet sınıfı için verilen ek göstergeler de uygulanarak yapılacaktır.


Madde.2: 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202.maddesindeki aile yardım ödeneği, 207.maddedeki doğum yardım ödeneği ve 208.maddedeki ölüm yardım ödeneği göstergeleri iki katına çıkartılmıştır.


Madde.3: Birinci maddedeki kanun değişikliği, Emekli Sandığı emeklilerine de aynen uygulanacaktır.


Madde.4: Emekli Sandığı dışındaki Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-kur çalışanları ve emeklileri için de, ilk iki alt derece kaldırılarak kalan her bir derece, iki ileriye alınıp en üst derece de, yüzer gösterge artırılarak beş kademe eklenecektir.


Madde.5: Şehitlik, gazilik, yaşlılık ve maluliyet aylıklarının her bir derecesine de 300 gösterge rakamı eklenerek ödeme yapılacaktır.


Madde.6: Kanunun yürürlük tarihidir.


Madde.7: Kanunun yürütme maddesidir.

Site İçi Arama

Twitter

© Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç - 23. ve 24. Dönemler Antalya Milletvekili