Önemli Linkler

Prof.Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinde Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi Verdi ve Konuyla İlgili Basın Toplantısı Düzenledi.

 

 

 

Basın açıklamasının videosunu izleyebilirsiniz.

 
 
BASIN AÇIKLAMASI
 
Türkler, yazı ve ondan önceki duvar resimlerinin keşfinden bu yana, binlerce yıla dayanan askerlik tecrübeleri yanında;  hürriyet, bağımsızlık ve adalet özlemleri ile,  askerlik sanatını hep zirvede tutmuşlardır. Bu sayede, Türk Milleti, en sonuncusu Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, on yedi Devlet oluşturmuştur.
 
Çetin bir Kurtuluş Savaşı verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde Askerlik;  savaşta ya da  barışta her türlü düşmanca saldırıya karşı vatanını, ailesini ve  içinde bulunduğu Yüce Türk Milletini koruma ve kollama sanatı olup, her erkek Türk vatandaşı için zorunludur.
 
 
Askerlik sanatı,  ancak fiili eğitimle öğretilebilir ve öğrenilebilir.
 
İki aylık temel eğitimle dört aylık ihtisas eğitiminin fiilen ve kesintisiz bitirilmesi zorunludur.
 
Kalan altı aylık sürenin ise,  istenilen kadarının fiili eğitime devamla rütbeli erat olarak terhisi mümkün olduğu gibi istenilen kadarı sadece iaşe bedeli/karşılığı fiili kamu hizmetinde çalışarak veya nakdi bedele çevrilerek ödenip süre sonunda terhis diplomasına ulaşılabilir.
 
Askerlikten muafiyet yoktur.
 
Halen askerliğini yapmakta olanlardan ilk altı ayını bitirenlere de aynı haklar tanınmıştır.
 
 
Getirilen kurallarla askerlik yapanlar ve yapacaklar arasında tam bir eşitlik sağlanmıştır.
 
  
Askerlik yapılan yerin tam bir Peygamber Ocağı sayıldığına, şehitliğin ve gaziliğin kutsal sayılıp sağ kalan yakınlarına ve gazilere de aylık bağlandığına göre, sadece bir bedel ödeyip vatanına ve milletine bu ocakta bir gün olsa dahi savaş sanatını öğrenmeyip bugünkü veya yarınki vatan ve milleti koruma ve kollamak için yerine “paralı asker” gönderme gibi istekleri asla kabul edilemeyecektir.Zorunlu askerlik yapmanın esası, temel eğitim sırasında askeri disiplini öğrenmektir.
 
Fiili askerlik mükellefiyetinin parayla tamamen bertaraf edilebilmesi, diğer kamusal mükellefiyetlerin de satın alınabileceği tehlikesi getirir.
 
Yanı sıra, çok güç şartlarda iç ve dış düşmana karşı geçen fiili savaştaki şehit ve gaziliğin kutsallığına zarar getirir.
 
En son 12 Eylül 2010 tarihinde referandum sonucu kabul edilen ve şehit ailelerine pozitif ayrımı öngören anayasa değişikliğine uygun olarak; temel eğitim almak şartıyla, sadece şehit aileleri evlatlarının bedelsiz olarak askerliğin kalan bölümünü tamamlaması esas alınmalıdır.
 
Halen devam eden değişik uygulamaların askerlik yapan ve yapmayanlar arasında getirdiği eşitsizliğin giderilmesi amacıyla; bu kanun değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.
 
Vatan ve milletimizi koruyup kollayacak isek, bizim bu teklifimizin her partideki milletvekilince ve özellikle Yüce Türk Milletince büyük kabul göreceği ve bir milletvekili olarak Türk ulusuna da bir hizmet sunduğum ve Yüce Meclisin işbu kanun değişikliğini kabul edeceği inancıyla saygılarımı sunuyorum.
 
 
 
21/06/1927 TARİH VE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 5. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN:
 
Madde 1: 21.6.1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
Madde 5:  Muvazzaf askerlik süresi oniki   aydır. Bu sürenin ilk iki ayı fiilen temel eğitiminde, takip eden dört ayı da fiilen ihtisas eğitiminde geçer.
 
-          Fiili eğitim yapılan altıncı ayın sonundan, terhis tarihine kadar olan, kalan altı aylık süre için gereğinde rütbeli erat veya yedek subay olarak askerlik hizmetine devam edilerek bitirilebileceği gibi; sadece iaşe bedeli karşılığı orman ağaçlandırılması, karayolu yapımı gibi bir kamu hizmetinde, çalışılan yer askerlik şubesinin birer haftalık kontrolü altında çalıştırılabilir. Çalışanlar, çalışma süresinde, Milli Savunma Bakanlığınca sağlık ve her türlü iş kazaları yönünden sigortalanırlar.
 
-          İhtisas eğitiminde geçecek sürede üniversite veya yüksekokul lisans belgesi bulunanlar için, doğrudan askeri birliklerin bu alanlarında da hizmet gördürülebilir.
 
-          Altı aylık eğitimden sonra, istenilen süre kadar, askerlik fiili hizmetine devam etme, istenilen süre kadar iaşe bedeli karşılığı gösterilen kamu hizmetinde çalışma veya nakdi bedel ödeme konularının seçilen birinden diğerine bir defaya mahsus olmak üzere, geçilebilir.
 
-          Altı aylık temel ve ihtisas eğitimini yapmamış olanlara, hiçbir kamu hizmeti yaptırılmaz.
 
-          Hiçbir Türk vatandaşı zorunlu ve fiili askerlik hizmetinden bağışık tutulamaz.
 
-          Altıncı ay sonrasında, gelecek sürenin istenilen kadarının bedel olarak ödenmesi ile bir kamu hizmetinde çalıştırılma şekil ve şartları tüzükte gösterilir.
 
-           Şehit ailelerinin evlatları, altı aylık temel ve ihtisas eğitimi sonunda, kalan 6 aylık süre için bedelini ödemiş ve askerlik hizmetini tamamlamış sayılırlar.
 
-          Geçici Madde 1: Tüzük, kanunun yayımıyla en geç bir ay içinde çıkarılır.
 
-          Geçici Madde 2: Muvazzaf askerliğini yapmakta olanlar altı aylık fiili eğitimden sonra kalan süreleri için, bu kanunla getirilen seçimlik haklardan yararlanabilirler.
 
-          Madde 2: Bu kanuna aykırı hükümler kaldırılmıştır.
 
-          Madde 3: Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
 
-          Madde 4: Bu kanun yayımıyla yürürlüğe girer.
 
 
GENEL GEREKÇE
 
Askerlik, bir Türk erkeğinin vatanını ve Yüce Türk Milletini barışta ve savaşta düşmanlara karşı koruma ve kollama sanatını fiilen öğrenip uygulamasıdır.
 
Askerlik, en önemli kamu hizmetlerindendir. Bunun süresi barışta herkes için oniki ay olup, fiili ilk iki ayı temel eğitimde ardından gelen fiili dört ayı da ihtisas eğitimi olarak her Türk erkeğine zorunludur.
 
Kalan süreyi mükellefler, ister fiilen devam ederek gereğinde rütbeli asker olarak terhis olabilir. İsterlerse sadece iaşe bedeli karşılığı günlük ve gerektiğinde askerlik şubesinin denetiminde orman ağaç fidanlaması ve benzeri kamu hizmetlerinde çalışarak bitirebilirler. İsterlerse nakit bedel ödeyip sürelerinin sonunda terhis edilebilirler.
 
Hiçbir mükellef askerlikten bağışık tutulmasını isteyemez.
 
Halen devam eden değişik uygulamaların askerlik yapan ve yapmayanlar arasında getirdiği eşitsizliğin giderilmesi amacıyla; bu kanun değişikliğine ihtiyaç duyulmuştur.
 
  
MADDE GEREKÇESİ:
 
Madde 1: Askerlik süresi, ilk altı aydan sonra kalan sürenin istenilen bölümünün fiilen askerliğe devamını veya sadece iaşe bedeli karşılığı fiili kamusal hizmette veya nakdi bedel ödeyerek askerlik süresinin bitirilebileceği ve ilk altı aylık fiili temel ve ihtisas eğitimini bitirmeyene hiçbir kamu hizmeti yaptırılmayacağı hususları düzenlenmiştir. İlk altı aydan sonra geriye kalan altı aylık sürenin istenilen kadarının kamusal hizmette çalışarak tamamlanması veya sürenin bedelinin nakden ödenmesi şartları tüzükte gösterilecektir. Şehit aileleri evlatları ise, kalan altı aylık süre için bedel ödemiş sayılacaklardır. 
 
Geçici Madde 1: Tüzük çıkarma süresi gösterilmektedir.
 
Geçici Madde 2: Halen muvazzaf askerliğini yapmakta olup da altı aylık temel ve ihtisas eğitimini bitirenlere diledikleri takdirde, kalan altı aylık sürenin diledikleri bölümü için yukarıdaki üç seçeneğin kendilerine uygulanmasını isteme hakları verilmiştir.
 
Madde 2: 1927 tarih ve 41 sayılı Askerlik Kanunuyla veya sair kanunlarla getirilen bu kanuna aykırı hükümler kaldırılmıştır.
 
Madde 3: Yürütme maddesidir.
 
Madde 4: Yürürlük maddesidir.

Site İçi Arama

Twitter

© Prof. Dr. Yusuf Ziya İrbeç - 23. ve 24. Dönemler Antalya Milletvekili